Posts Tagged: Corporate coach

Corporate Training Leadership Learnings for Adults News
MG 100 COACHES દ્વારા સન્માન માટે ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ થિન્કર ડો. શૈલેષ ઠાકરની પસંદગી
May 10, 2021
0
, , , , , , , , ,
પરસ્પર સહકાર આપવો, કાર્યમાં શ્રેષ્ઠતા અને પાત્રની અખંડિતતા ઉજાગર કરવી એ આપણી સંસ્કૃતિ છે, વૈશ્વિક કક્ષાએ આ ભાવનાથી કાર્યરત પ્રતિષ્ઠિત 100coaches.com દ્વારા વર્ષ 2021ના સન્માન માટે વિવિધ દેશોના લેખકો, નેતાઓ, વ્યાખ્યાનકારો, ટ્રેનરો અને વિભૂતિઓમાં જાણિતા લેખક અને ગ્લોબલ મેનેજમેન્ટ થિન્કર ડો. શૈલેષ ઠાકરની પસંદગી થઈ છે. 100coaches.com એ જાણીતું એવું જુથ છે જેમાં વૈશ્વિક કક્ષાના […]
Learnings for Adults
Cristiano Ronaldo’s armband sold for over $75,000 to fund life-saving surgery of Serbian baby
April 4, 2021
0
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
he captain’s armband that Portugal’s Cristiano Ronaldo threw away during their World Cup qualifier match in Serbia last month was bought at a charity auction to fund the surgery of a toddler in Serbia. a heartwarming tale, Cristiano Ronaldo’s armband was bought by a betting company at a charity auction to help fund the life-saving […]
Learnings for Adults
Alert! Awake! Giant leap
December 24, 2020
0
, , , , , , , , , ,
I woke up today , having dreamt early morning at 4 AM . I was in the biggest DLF Mall of India looking to buy a pair of socks and a neck tie ._ _As I walked in, I noticed a sweater with a price tag of RS 9000 .Next to the sweater were a […]
Learnings for Adults
i have grown more not from the victories, but from setbacks.
October 8, 2020
0
, , , , , , ,
Serena Williams asserted Growing up I wasn’t the richest, but I had a rich family in spirit. Standing here with 19 championships is something I never thought would happen. I went on a court just with a ball and a racket and with hope. what is your state of mind after set back? How do […]
HR Life
9 innovative HR practices to be followed in 2018 for all corporate.
May 14, 2018
0
, , , , , , , , ,
We all know that companies worldwide are fighting hard to hire and retain top talent. Finding out right talent in company in time with budget is a big challenge for HR , now a day. In addition to keeping up with the latest trends in technology, businesses today must also plan and implement creative HR […]
Life
HAPPINESS : WORLD NEEDS NEW COMPASS. GDP ON QUESTIONS ????
February 16, 2016
0
, , , , , , , , , ,
Singapore needs a “new compass” to chart a new direction that focuses on more than just economic growth, said opposition Workers’ Party (WP) chairman Sylvia Lim. “Economic progress is important, but it is equally important to measure collective happiness and long-term sustainability,” said Ms Lim at last night’s rally for the East Coast GRC. In […]
Management
10 tips to meet painful situations to win over.
January 21, 2015
0
, , , , , , , , , , , , , , ,
As you could be living painful life. you can have different painful experiences. Probably, everyday, you could have different painful experience. But that is what is great life. Pain free life and struggle free success is not possible. You must fight with your goals. Slowly, you should transfer your pain in to strength and move […]
Corporate Training
It’s Not The CEO, It’s The Leadership
April 11, 2013
0
, , , , , , , , , , ,
Let’s face it.  CEOs come and go. But leadership, if developed in a comprehensive way, endures. In the last few years we’ve seen new CEO’s at Yahoo, HP, Apple, and other prominent companies, and in each case we watch to see if the CEO can “pull it off.” Well, while the CEO is a very […]
Leadership Learnings for Adults
TOP 10 QUALITES OF LEADERSHIP
April 4, 2013
0
, , , , , , , , , , , , ,
In a recent interview on T.V GTPL  I was interviewed by well known anchor Devang Bhatt. to identify the “X Factor” qualities in entrepreneurs and executives who tend to rise above the rest. I narrated following qualities as listed below   1/ Aim the Highest 2/ Change the Speed 3/ Stare down Trouble 4/ Fall […]
Corporate Training
CEOs with MBA perform better !!!! what study says :
January 4, 2013
0
, , , , , , , , , , , ,
If an MBA should prepare students for anything, it’s running a company well. Plenty of research, however, claims that it doesn’t. But new research calls those findings into question, suggesting that MBAs are significantly less likely to be among the most ineffective corporate leaders. The research is from Chief Executive magazine and Applied Finance Group, […]
Leadership
What killed Ranjan Das,Youngest CEO and Lessons for Corporate India
January 3, 2013
6
, , , , , , , , , , , , , ,
Ranjan Das, CEO and MD of SAP Indian subcontinent died after a massive cardiac arrest in Mumbai . One of the youngest CEOs, he was just 42 year old A few months ago, many of us heard about the sad demise of Ranjan Das from Bandra, Mumbai. He was very active in sports, was a […]
Life
READY AND OPPORTUNITY : GO TO GATHER
November 3, 2012
0
, , , , , , , , , , , , ,
When opportunity knocks keep yourself ready You may not have the same talent as somebody else who seems better endowed than you; but you have several opportunities in life to develop your talent. Nurturing talent is a way of life. It is how achievements are born. It is tragic when I see people die with […]
Corporate Training Human Resource
Ready for the Big Leagues? Ask a Career Coach
July 31, 2012
0
, , , , , , , , , , , ,
Published: July 28, 2012 Q. You know of several high-level professionals who have used a career coach. What are some reasons that you or others might do the same? A. Professionals enlist coaches to accelerate their careers, getting help with things like making decisions, cultivating a presence and achieving self-awareness. Coaches can provide honest, unfiltered […]
Corporate Training Leadership
How strategists lead
July 31, 2012
0
, , , , , , , , , , , , ,
A Harvard Business School professor reflects on what she has learned from senior executives about the unique value that strategic leaders can bring to their companies. JULY 2012 • Cynthia A. Montgomery Seven years ago, I changed the focus of my strategy teaching at the Harvard Business School. After instructing MBAs for most of the […]
Corporate Training Leadership
CEO’S require new thinking pattern .
July 30, 2012
0
, , , , , , , , , , , , , , , ,
Your Company Can Deliver, but Can It Discover?   . Librado Romero/The New York Times Ronald M. Shaich, founder, chairman and co-C.E.O. of Panera Bread, says companies often err by letting their “delivery muscle” — how they get their work done — become stronger than the “discovery muscle” that brings innovation. » Q. How has […]
Human Resource Life
2 INDIANS LEADERS ARE SHAKING HANDS WITH NASA
July 21, 2012
0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
NASA includes two Indian innovators on waste management NASA, the US space agency has included two Indian innovators for its conference on waste management. WASHINGTON: NASA, the US space agency has included two Indian innovators for its conference on waste management. Nitin Gupta from Attero Recycling and Anshu Goonj from Goonj are among nine innovators […]
Corporate Training
WHAT IS AN EDU-TECH LEADER??????
July 20, 2012
0
, , , , , , , , , , , , , ,
This question has been bouncing around my brain since I left the International Society for Technology in Education conference. When people say that I’m an ed-tech leader, I am always shocked. I don’t think of myself as a leader in this area — just someone who really likes what he does. So, what makes someone […]
Corporate Training
meditation can keeps you more focus : study says. HAI!!! corporate leaders are you listening????
July 19, 2012
0
, , , , , , , , , , , , , , , ,
  Darren Calabrese, for USA TODAY Entrepreneur Wendy Woods, meditating next to her BlackBerry, says it helps her be more creative. EnlargeClose Darren Calabrese, for USA TODAY Entrepreneur Wendy Woods, meditating next to her BlackBerry, says it helps her be more creative. Sponsored Links But a new study finds that becoming more focused, productive and […]
Corporate Training
CORPORATE CORRPUPTION IS THE ONLY WAY TO DO BUSINESS
July 16, 2012
0
, , , , , , , , , , , ,
Corporate corruption is the new normal, Americans say Polls show that nearly three-quarters of Americans think that corporate corruption has increased in recent years, with 62% saying corporate corruption is endemic. That could have a lasting impact on the way people relate to businesses and public institutions, writes Eduardo Porter. “It’s hard to fathom the […]
Leadership
LEADERSHIP LESSONS FROM HIGGS BOSON
July 6, 2012
0
, , , , , , , , , , ,
With physicists closing in on the elusive Higgs boson the long sought-after “God particle” that could explain so much about the origins and makeup of the universe — I think it’s time to reveal an Earth-shattering revelation of my own. To all of you, I’m a friendly neighborhood management consultant and former corporate executive, but […]